امداد برق شبانه روزی، تعمیر برق، شماره تلفن قطعی برق